Politica de Confidentialitate

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A.   INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, societatea Smartech Solutions procesăminformațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personalcare sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta esteutilizat de dumneavoastră.

Societatea noastră are sediul social în București,strada Silfidelornr.4, sector 5și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului subnr. J40/1294/2012, având cod unic de înregistrare 29687329.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe carele colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele,precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire laprelucrarea  datelor cu caracterpersonal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luămpentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legăturăcu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personalcare sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru șicare sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile societățiinoastre respectiv produsele și ofertele noastre speciale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multeinformații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștințanoastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prinintermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracterpersonal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului SMARTECH SOLUTIONS microfoane-spion.ro

SMARTECH SOLUTIONS se  angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecțiapersoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personalși privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice șiorganizatorice adecvate, destinate să punăîn aplicare în mod eficientprincipiile de protecție a datelor. 

B.   CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal.Cu toate acestea, pentru a avea acces la serviciile/produsele noastre, vi se vasolicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare saupentru plasarea comenzilor de produse.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin crearea sau actualizareacontului pe care îl înregistrați prin utilizarea website-ului.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personalsolicitate poate conduce la imposibilitatea înregistrării unui cont și înconsecinta la imposibilitatea accesarii serviciilor/produselor noastre.

Datelesolicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail,domiciliul sau reședința, adresa de facturare, adresa de livrare, username șiparola.

C.   SCOPURILE PRELUCRĂRII

·      Activitățicomerciale de vânzare respectiv pentru desfășurarea relației contractuale dintredumneavoastră și SMARTECH SOLUTIONS (preluarea, validarea, expedierea, facturareacomenzii, informarea asupra stadiului comenzii, returnarea produselor).

·      Îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre în contextual realizării operațiunilor de vânzare(obligații financiar-fiscale).

·      Reclamă,marketing și publicitate: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor decomunicare la distanță (poștă, email, sms) a informărilor comerciale privindprodusele și ofertele noastre.

·      În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, adiverselor analize sau raportăriprivind modul de funcționare al site-ului, saua preferințelor de consum ale vizitatorilor site-ului.

D.    TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracterpersonal conform scopurilor mai sus indicate este:

·       Prelucrarea este necesara pentru incheierea unuicontract (în ceea ce privește operațiunile de vânzare, furnizareadatelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareacontractului, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecințăimposibilitatea derulării raporturilor contractuale).

·       Prelucrareadatelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale (în ceea ce privește operațiunile de înregistrare înevidențele contabile ale societății conform normelor fiscale, refuzulfurnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a vă puteaoferi serviciile prin intermediul site-ului)

·       Consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelorcu caracter personalîn scop de marketing, în cazul în care l-ați furnizat. Aveti posibilitatea de a va retrage in oricemoment consimtamantul prin urmarea instructiunilor de dezabonare din fiecareemail sau prin accesarea opțiunii de dezabonare prin accesarea sectiunii ”Contul meu”

·       Interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiențadumneavoastră pe site. Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzulfurnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 

E.DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 SMARTECH SOLUTIONS   prelucreaza datele cu caracter personal doar pe perioadanecesara pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În cazul operațiunilor de vânzare, prelucrarea datelorse va efectua pe întreaga perioadă a raporturilor contractuale și ulteriorconform obligațiilor legale ale societatii in materie financiarcontabila/arhivare.

În cazul prelucrării datelor în baza contului deutilizator sau a consimțământului privind transmiterea de informări, datele vorfi prelucrate până la momentul dazactivării contului respective până lamomentul dezabnării dumneavoastră. Ștergerea contului nu va avea ca efectautomat ștergerea datelor cu caracter personal, cererea de ștergere a contuluiva putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimeicomenzi active.

F.   TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,  SMARTECH SOLUTIONS  poate dezvăluidatele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe personaesau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prinintermediul site-ului precum societăți de curierat, furnizori de servicii IT,furnizori de servicii de marketing, ori la solicitarea organelor fiscale saualte autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate înstate din afara Uniunii Europene.

G.  DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

·      Dreptul de asolicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obține, de la SMARTECH SOLUTIONS, la cerere șiîn mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracterpersonal sunt sau nu sunt prelucrate de către si  SMARTECH SOLUTIONS are dreptul de a fi informat cu privire la respectivaprelucrare;

·      Dreptul de arectifica datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine de la SMARTECH  SOLUTIONS rectificareadatelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte/incomplete;

·      Dreptul de asterge datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine de la  SMARTECH SOLUTIONS , stergereadatelor dumneavoastra cu caracter personal, insa in acest caz nu veti mai beneficiade serviciile de vanzare si de utilizare a contului. Acest drept nu va putea fiexercitat in masura in care are SMARTECH SOLUTIONS  obligatia conform legii sa pastreze si sa proceseze anumite date cu caracterpersonal de exemplu in cazul vanzarii de produse/inregistrarea operatiunilorcontabile. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

–      acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilorpentru care au fost colectate sau prelucrate;

–      în cazul încare este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentruprelucrare;

–      în cazul învă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

–      în cazul încare datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

–      în cazul încare datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea uneiobligații legale;

–      datele cucaracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii alesocietății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern subincidența căruia se află operatorul.

·      Dreptul de arestrictiona prelucrarea: dreptul dea obtine de la  SMARTECH SOLUTIONS restrictia de prelucrare, inurmatoarele cazuri:

1.    (i)acuratetea datelor cu caracter personal este contestata de dumneavoastra

2.    (ii) procesareaeste nelegala și prin urmare, va opuneti stergerii datelor cu caracterpersonal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii

3.    (iii) SMARTECH SOLUTIONS nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cucaracter personal dar dumneavoastra solicitati aceste date pentru stabilirea,exercitarea si apararea unor pretentii legale.

Aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara niciojustificare ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate inscop de reclama, marketing si publicitate sau sa fie dezvaluite unor tertiintr-un asemenea scop.

·      Dreptul laportabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personalprintr-o modalitate structurata, folosită în mod obișnuit și într-un formatușor de citit precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SMARTECH SOLUTIONS către alt operatorde date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·      Dreptul la opoziție reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastrăparticulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim,cu excepția cazului în care SC SMARTECH SOLUTIONS are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci cândscopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept îninstanță; 

·      Dreptul de anu fi supus unei decizii individuale automate reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei deciziiluate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv creareade profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similarîntr-o măsură semnificativă;

·      Dreptul de a depuneo plangere la autoritatea desupraveghere sau instantelor competente, atunci când considerati ca datele cucaracter personal sunt prelucrate in mod nelegal de catre SMARTECH

SOLUTIONS.

Drepturilemai sus mentionate sunt expres prevazute in Regulamentul 679/2016 pentruprotectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date.

H.  CUM PROTEJAMDATELE CU CARACTER PERSONAL

 SMARTECH SOLUTIONSpune in aplicare masuri de sigurantaadministrative, tehnice, organizatorice si fizice pentru a proteja dateledumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale, ilegalesau neautorizate, pierderii, alterarii, accesarii, comunicarii sau utilizariiin alte scopuri.

Va informam ca sunteti deplin responsabil pentru mentinereaconfidentialitatii parolei si a informatiilor inregistrate pe acest site precumsi pentru oricare si toate inregistrarile realizate pe contul dumneavoastra.Prin prezenta consimtiti sa notificati in scris reprezentantii SMARTECH SOLUTIONS indicati în cuprinsul acestei Politici deconfidențialitate, cu privire la orice utilizare neautorizata a paroleidumneavoastra si respectiv a contului dumneavoastra. SMARTECH SOLUTIONS nu poate fi tinuta responsabila pentru niciun fel de prejudiciurezultat ca urmare a neindeplinirii acestor obligatii de catre dumneavoastra.

I.     ACTUALIZAREAPOLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prinrepublicarea versiunii revizuite in pagina pe care o vizualizati la acestmoment. In cazul unor modificari semnificative va vom informa depre acesteaprin note de informare usor vizibile postate pe website-ul nostru, indicand lainceputul documentului cand a fost facuta cea mai recenta actualizare.Versiunea revizuita intra in vigoare la data publicarii pe website.Responsabilitatea de a verifica continutul acestei pagini pentru a fi la curentcu cea mai recenta versiune a acestui document va revine in totalitate.

J.    CUM NE PUTETICONTACTA

Daca aveti intrebari sau comentarii despre prezenta Politica deconfidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, daca doritisa va exercitati drepturile sau sa actualizam datele cu caracter personal pecare le detinem despre dumneavoastra, va rugam sa ne scrieti la urmatoareaadresa: București, strada Silfidelor nr.4, sector 5 sau prin e-mail prin formularul de contact.

Shopping Cart
Scroll to Top